Allmänt

Mask/parasit-information

2011-02-22 18:19 #0 av: Carina-J

Tyvärr smittas hästar av mask då och då. Här får du en guide över både vanliga och lite mer ovanliga parasiter som våra hästar kan bära på.

LILLA BLODMASKEN  

Lilla blodmasken - eller rättare sagt; små blodmaskar för det är ett flertal olika arter - är hästens vanligaste parasit. De är 5-15mm långa och gråvita eller rödaktiga.  

Hästar bär i stort sett alltid på små blodmaskar i större eller mindre omfattning.  Om ett träckprov visar på 0 EPG bär  de förmodligen ändå på en liten mängd. Mer än 1 000 000 maskar har påträffats i tarmen och över 81 000 larver i 75g blindtarmslemhinna! Det är sällsynt att en häst mår dåligt av små blodmaskar men man ska ha kontroll så att infektionen inte blir för stor eftersom smittrycket då ökar. Om hästen tidigare visat på 0 EPG (vilket då alltså ändå kan betyda att den har en liten förekomst), och plötsligt visar på ett högre tal kan det bero på att den för tillfället är nedsatt av annan orsak, t.ex. en förkylning. Då har den ett mindre försvar mot maskarna, vilka får lättare att föröka sig.

Hästen får i sig larver från små blodmaskar när den betar. Larverna utvecklas sedan till vuxna maskar i tarmslemhinnan. De könsmogna maskarna lägger ägg som följer med träcken ut och utvecklas till nya larver på mindre än en vecka vid tjänlig väderlek. Hela den här proceduren kan gå på 6 veckor. Avmaskningsmedlet dödar inte alla stadier av larven, varför det hela tiden utvecklas nya vuxna maskar. Äggen tål inte köld under en längre period, men larverna överlever kyla. 

Under hösten kan en del av dom små blodmasklarverna gå in i ett slags vilostadium - inhibition - och stanna upp i sin utveckling under vintern, för att sedan utvecklas vidare nästkommande vår. Under denna tid är larverna oåtkomliga för alla maskmedel. Om hästen har en väldigt stor mängd inhiberade larver kan det ibland hända att dessa aktiveras spontant. Detta kan orsaka så stora skador i tarmen att hästen drabbas av något som kallas larval cyathostomos och tillståndet kan vara direkt livshotande. Därför är en kontroll innan vintern viktig för att få en uppfattning om hur mycket parasiter hästen bär på.

Observera att inhibitation bara gäller en del av blodmaskarna. En stor mängd är fortfarande aktiv. Ett träckprov under vintern kan ge att något falskt lågt värde men ger ändå en ganska bra uppfattning över hur infekterad hästen är. Däremot bör en avmaskning under vintern undvikas dels pga. att det finns ingen större anledning att reducera betessmittan eftersom det inte finns något bete, dels på att man tror att en avmaskning när det finns en stor mängd inhiberade larver kan orsaka att dessa spontant aktiveras och skulle i så fall kunna orsaka en larval cyathostomos. 

 

 

                                                                                                               

 

 STORA BLODMASKEN (Strongylus vulgaris) 

Stora blodmasken är hästens farligaste parasit. I gruppen stora blodmaskar ingår egentligen tre arter, men det är bara S.vulgaris larver som vandrar i blodkärlen som försörjer tarmen och därmed kan ställa till så stor skada att hästen avlider. Stora blodmasken är ovanlig, ca 5%  av landets hästar bär på smittan, men det är viktigt att ta reda på att hästarna och hagarna inte är infekterade. 

De vuxna maskarna är rödbruna och mellan 2 och 3 centimeter långa. Könsmogna maskar suger blod från tarmväggen och honornas ägg passerar ut med träcken. Under gynnsamma förhållanden kan äggen utvecklas till smittfarliga larver redan efter 3 dagar, men normalt tar det 3-4 veckor. När hästen betar får den i sig larver som borrar sig in i tarmväggen. Larverna vandrar sedan upp i det artärsystem som förser tarmen med blod och efter ca tre veckor har de nått till stora kroppspulsåderns förgrening, krösroten. Där utvecklas de under 3-4 månader, följer sedan med blodflödet till tarmen och efter 6-8 veckor har de utvecklats till könsmogna parasiter som börjar lägga ägg. Stora blodmasken har en livscykel på  6-11 månader och går inte i inhibition vilket gör att den går att analysera året runt, beroende på när hästen plockat upp den från betet.

Stora blodmaskens ägg ser likadana ut som de små blodmaskarnas. Därför går det inte att påvisa förekomst vid enbart en EPG-räkning utan en odling måste göras. Vid odlingen kläcks äggen och man kan sedan urskilja stora blodmaskens larver från de små blodmaskarnas. För att resultatet ska vara pålitligt bör EPG ligga över 100. Om det legat så pass lågt att en avmaskning inte är nödvändig, är det ännu viktigare att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmasken. Vid en låg förekomst av små blodmaskar behövs ingen avmaskning - men vid förekomst av stora blodmasken ska avmaskning ske!   

 

                                                                                                           

 

 SPOLMASK (Parascaris equorum) 

Spolmaskar förekommer främst hos föl och unghästar. Hästar över 2 års ålder är mycket sällan infekterade. Den vuxna masken är vit, spolformad och kan bli ända upp till 50 cm lång. 

Könsmogna maskar finns i tunntarmen och lägger stora mängder ägg som passerar ut med träcken. I ägget utvecklas en larv, vilket kan ta mellan 10 dagar upp till 6 veckor. När ägget sväljs av den betande hästen kläcks det, larven tar sig igenom tarmväggen och förs med blodströmmen till lungorna via levern. Här hostar hästen upp larverna som sedan sväljs ned. I mag- tarmkanalen utvecklas larven till vuxen mask. Livscykeln är ca 10-12v. Spolmaskäggen tål både kyla och värme och kan övervintra flera år i omgivningen. 

Eftersom spolmasken är en stor parasit kan större mängder mask leda till förstoppning, framförallt hos föl. Larvernas vandring genom lungorna kan också orsaka hosta.

 

                                                                                                              

 

 BANDMASK (Anoplocephala perfoliata) 

Bandmasken är vanlig men ger sällan varken symtom eller problem. Den lever i övergången mellan tunntarm och blindtarm, är platt, ca 3-4 cm lång och 1 cm bred. Kroppen består av många breda och tunna segment.  

Bandmasken kräver ett frilevande kvalster i betesmarken som mellanvärd. Äggen finns i de bakre delarna av segmenten hos könsmogna maskar, vilka lossnar och följer med träcken ut. Där äts de sedan upp av kvalster och utvecklas i dessa till larver. När hästen betar i sig kvalstren utvecklas de i tarmen till könsmogna maskar. Hela utvecklingen tar 4-6 månader från det att hästen ätit smittade kvalster tills att det finns könsmogna maskar i tarmen. 

Bandmask diagnostiseras även genom blodprov, men träckprov är att föredra eftersom ett posetivt prov med säkerhet visar en pågående infektion medan ett posetivt blodprov även kan tolkas som att hästen tidigare varit smittad. Det finns ingen 100%-ig metod att påvisa bandmask och båda metoderna är ungefär lika känsliga. 

Det råder delade meningar om hur betydelsefull bandmasken är. Rekommendationerna är att avmaska vid konstaterad infektion.                                                                                                           

                                                                                                                                               

             

                                                                                                                                     

                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                              

 

 STYNGFLUGELARVER 

Styngflugelarver är inte en mask, utan precis som det låter; en fluglarv. Flugan lägger sina ägg främst på hästens framben. Dessa kan man se som små gul- vita, 1-2 mm långa prickar. När äggen kläcks irriteras hästen av larverna och biter sig. Larverna borrar sig in i munslemhinnan och vandrar ner i magsäcken. Där stannar de över vintern och följer med träcken ut på våren/försommaren. Larverna förpuppas i marken under träcken och utvecklas där till flugor. 

Styngflugelarven är röd- eller brunfärgad, ca 2cm lång och 0,5 cm tjock. Det är sällsynt att hästen påverkas av dem. Ibland kan man se larver som har följt med träcken ut, antingen spontant eller efter en avmaskning, men det finns alltså ingen anledning till oro eller avmaskning för att man ser dessa. 

Eftersom styngflugan inte är hästens egen parasit går det inte att se förekomst i träckprov. Det bästa man kan göra för att förhindra att hästen får i sig larverna är att skrapa bort äggen från pälsen. Flugan förekommer lokalt, den har på en del platser inte synts till på många år. Hästen smittar inte betena eftersom flugan flyger iväg. En särskild avmaskning mot styngflugelarver som förr gjordes sent på hösten, den s.k. "novemberavmaskningen" , finns ingen anledning att göra eftersom de preparat vi har i dag även tar styngflugelarver i ett tidigt stadie.

 

 

 

                                                                                                             

 

SPRINGMASK (Oxyuris equi) 

Springmasken är ganska ovanlig. De könsmogna honorna lägger sina ägg runt ändtarmsöppningen och orsakar då en intensiv klåda. När hästen kliar svansen mot t.ex. boxväggar faller äggen ner och hästen kan sedan få i sig de smittfarliga larverna via fodret. I grovtarmens slemhinna utvecklas den sedan till könsmogen mask. Livscykeln är ca 4-5 månader lång.   

Den vuxna honan är upp till 15 cm lång, har en lång och spetsig svans och en tjockare kropp. Hanarna är bara 9-12 mm långa.

  

                                                                                                              

  

FÖLMASK (Strongyloides westeri) 

Smittan av fölmaskens larver sker huvudsakligen via stoets mjölk, men fölet kan även infekteras via betet. Larverna kan också penetrera huden för att sedan via blodsystemet och luftvägarna ta sig till tunntarmen, där de utvecklas till vuxna maskar. 

Fölmasken ger för det mesta inga problem. Vid kraftigt infektion kan det vid 8-10 dagar gammalt få diarré. Denna diarré kan förväxlas med den s.k. fölbrunstdiarrén som fölet kan få när stoet brunstar för första gången efter fölningen. Fölbrunstdiarré är vanligare än fölmaskdiarré. 

Fölmasken är hårliknande och knappt 1 cm lång. De flesta föl blir helt immuna efter 4-5 månader. 

  

 

 

                                                                                                              

 

LILLA MAGMASKEN (Trichostrongylus axei) 

Lilla magmasken kan smitta mellan såväl häst som nöt och får. Den är ovanlig och ställer väldigt sällan till problem, så det finns ingen anledning till oro för sambete mellan dessa djurslag. 

De vuxna maskarna är hårliknande, ca 5 mm långa och lever i magsäck och tunntarm. Larverna smittar via betet och masken har en livscykel på endast 3 veckor.  

 

                                                                                                             

 

NACKBANDMASK (Onchocerca spp) 

Vuxna honor är hårtunna och kan bli ända upp till 30 cm långa. Hanarna är ca 6-7 cm. 

Honorna kan ligga i valnötsstora cystor i framförallt nackbandsligamenten strax framför tornutskotten i manken. De kan även förekomma i andra ligament, runt hästens framknän och i senorna, vilket kan orsaka förtjockade senor och gallor. Där producerar de blivande larver som sedan kan återfinnas i stora mängder under hästens hud. En del hästar reagerar med hudreaktioner som kan klassas som sommareksem. De blivande larverna sugs upp av vissa knottarter och efter ca 3 veckor har smittfarliga larver utvecklats i knotten. När hästen återigen blir knottbiten överförs larverna, som sitter i knottens mundelar, till hästen. När maskarna dör förkalkas både de och cystan vilket misstänks kunna orsaka klåda. 

Det finns tyvärr ingen säker metod för att fastställa förekomst av nackbandmask.

 

                                                                                                               

 

LUNGMASK (Dictyocaulus arnfieldi) 

Lungmasken förekommer normalt inte i Sverige. Den är egentligen en åsneparasit och skulle kunna smitta hästar som går ihop med åsnor om dessa är infekterade, men normalt utvecklas de aldrig till vuxna parasiter hos hästen. I de fall de utvecklas till vuxna parasiter är utvecklingstiden 5-6 veckor. 

Hästen betar i sig larverna som tränger igenom tunntarmen och transporteras sedan till lungorna och luftvägarna. Om den sedan skulle utvecklas vidare, så hostas äggen upp och sväljs ned. De transporteras sedan via mag-tarmkanalen ut på betet. 

Lungmasken är smal, 25-70 mm lång, och skulle kunna orsaka kraftig hosta med lunginflammation.

 

                                                                                                                   

 

MAGMASK (Habronema spp) 

Magmasken lever i magsäckens vägg och dess larver i fuktig hud och sår varsomhelst på hästen. Där kan den orsaka inflammation som ofta förknippas med s.k. "sommarsår". 

De vuxna parasiterna är vitaktiga och 10-25 mm långa. Larverna utvecklas först i husflugans eller stallflugans larver som finns i gödseln. När dessa larver blivit flugor kan de överföra smittfarliga magmasklarver till hästarnas läppar, ögonvinklar, näsborrar eller sår. När hästen slickar i sig larverna utvecklas de till vuxna parasiter i magsäcken. De larver som blir kvar i sår kan inte utvecklas till vuxna maskar utan stannar som larver i såret. Deras aktivitet gör att såret blir svårläkt. Larver om infekterar ögat kan ge en vårtliknande utväxt.

 

                                                                                                                 

  

 ODLING 

En odling görs för att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmasken, vilken är hästens farligaste parasit. Stora- och lilla blodmaskens ägg ser likadana ut, varför det inte går att se skillnad i första analysen. När man gör en odling kläcker man äggen, det tar ca 10 dagar, och kan sedan skilja larverna åt. 

Stora blodmasken är inte vanlig men det är viktigt att ta reda på att den inte finns i markerna, därför bör man någon gång emellanåt göra en odling. Den har en livscykel på 6-11 månader och en avmaskning tar inte alla stadier. Skulle det finnas förekomst av stora blodmasken bör man lägga upp ett avmaskningsprogram i samråd med veterinär. Man bör sedan göra en ny kontroll efter ca 1 år. 

Det är extra viktigt att ta reda på om förekomst av stora blodmasken finns om EPG varit så lågt att en avmaskning är onödig. Vid en låg förekomst av små blodmaskar behövs ingen avmaskning - men vid förekomst av stora blodmasken ska avmaskning ske! Om EPG inte ligger över 100 görs ingen odling eftersom det då finns så pass få larver att analysera att svaret inte blir riktigt tillförlitligt. 

Odling går bra att göra som samlingsprov eftersom det är förekomsten i markerna man vill ta reda på. Är en häst smittad bör alla som visar förekomst av blodmask, även i låg mängd, avmaskas!

 

Källa: Med tillåtelse från Equippo Lab landets enda parasitologiska laboratorium som uteslutande är inriktat på träckprovsdiagnostik för häst.

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2011-02-22 18:46 #1 av: Carina-J

Just nu har Equippo Lab lågsäsongspriser.

Pris för grundanalys under tiden 1 nov 2010 - 28 feb 2011:

1-2 hästar 179:-/häst
3-9 hästar 165:-/häst
10 hästar eller fler 150:-/häst

Går bra att köpa kittet nu och lämna in senare i vår för analys.

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2012-11-27 13:52 #2 av: Carina-J

Lyfter fram denna artikel, då lågsäsongspriserna snart börjar gälla igen hos Equippo Lab . Startdatum 1 december och gäller till 31 januari. Man kan alltså köpa proverna billigare mellan dessa datum och spara dem för att sedan skicka in proverna när man vill.

Prisexempel för grundanalysen med lågsäsongspris:
1-2 hästar 179 kr/st
3-9 hästar 165 kr/st
10 eller fler hästar 150 kr/st.

För de som ska till Globen, blir det ännu billigare! Köp direkt ifrån dem i deras monter, och du behöver bara betala 100 kr.

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2014-05-04 07:14 #3 av: Carina-J

Puttar upp denna artikel, då det är avmaskningssäsong igen.

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2014-05-04 07:23 #4 av: Carina-J

Kom ihåg bara, att inte avmaska i onödan! Avmaska bara hästar som har konstaterad mask i sådan mängd att den behöver avmaskas.

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2014-05-07 09:05 #5 av: petterssonP

Superbra text! Hade gula små ägg på hästens bak och fram ben, hon som äger stallet sa vi måste avmaska, nu vet ja att man inte behöver de då de e flugägg, toppen bra skrivet!!

Anmäl
2014-05-07 23:25 #6 av: BrittaD

Ja, och läst över 5 tusen gånger!

Rekord? Pokal

~ Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår ~

haflingerforum.nu

Anmäl
2014-05-09 09:25 #7 av: Carina-J

Texten har jag fått tillåtelse att kopiera från Equippo labs hemsida, så det är därifrån den kommer. Framgår nog lite otydligt i källhänvisningen. :-)

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl
2017-04-19 09:24 #8 av: Carina-J

Puttar upp denna artikel, då det återigen är säsong att kolla mask...

~Livet är som en cykel. Slutar man trampa faller man av!~

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.